Regulamin

Dom Spokojenej Starości PROMYK zapewnia dokładnie zaplanowany dzień, dzięki któremu nasi podopieczni pozostaję aktywni i w szczycie formy.

REGULAMIN DOMU OPIEKI

Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Umowy o świadczeniu usług pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Dom Opieki zobowiązuje się do:

 1. Zapewnienia fachowej i rzetelnej całodobowej opieki nad powierzonym mieszkańcem;
 2. Zapewnienia wyżywienia w zakresie 5 posiłków dziennie. Posiłki są dostosowane do potrzeb dietetycznych mieszkańca (np. dieta lekkostrawna lub cukrzycowa) Dodatkowo podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę. W tym zakresie współpracujemy z Caternigiem Dietetycznym Zdrowe Menu;
 3. Wykonywania wszelkich, niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych;
 4. Starannego dbania o higienę osobistą mieszkańca;
 5. Prania bielizny i odzieży mieszkańca oraz zapewnienia podstawowych usług fryzjersko-kosmetycznych;
 6. Zapewnienia nieograniczonej pomocy mieszkańcowi w jego codziennej egzystencji;
 7. Umożliwienia udziału w zajęciach kulturalnych i aktywizacyjnych dostosowanych do stanu zdrowia mieszkańca;
 8. Dostępu do biblioteki publicznej oraz codziennej prasy;
 9. Zapewnienia konsultacji z lekarzem internistą oraz lekarzami innych specjalności w ramach NFZ;
 10. Dostępu do wykwalifikowanej opieki pielęgniarskiej;
 11. Umożliwienia odwiedzin przez 7 dni w tygodniu w godz. 14.00-18.00;
 12. Powiadomienia rodziny lub osoby wskazanej o pogorszeniu stanu zdrowia mieszkańca lub jego hospitalizacji;
 13. Umożliwienia mieszkańcowi udziału w Mszy Świętej;
 14. UWAGA: Dom Opieki nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty oraz środki finansowe, które mieszkaniec posiada przy sobie. Umożliwiamy przechowywanie pieniędzy i biżuterii w depozycie;

Zleceniodawca zobowiązuje się do:

 1. Przywiezienia i odbioru mieszkańca we własnym zakresie i na własny koszt. Odbiór powinien nastąpić najpóźniej po kolacji w dniu, w którym kończy się umowa;
 2. Terminowego uiszczania opłat za pobyt, leki, pampersy oraz środki zaopatrzenia medycznego w terminie do dnia 10-ego każdego miesiąca. W przypadku rażącego naruszenia terminu płatności (7 dni) Dom Opieki zastrzega sobie prawo do przekazania mieszkańca pod adres zameldowania, lub inny wskazany adres, obciążając kosztami Zleceniodawcę;
 3. Zapewnienia osobie powierzonej Domowi Opieki odpowiedniej ilości bielizny osobistej oraz odzieży letniej i zimowej;
 4. Uiszczania opłat za prywatne konsultacje lekarzy specjalistów, lub zabiegi rehabilitacyjne, odbywające się na życzenie Zleceniodawcy;
 5. Informowania ze stosownym wyprzedzeniem o terminie nieobecności mieszkańca na terenie Domu Opieki (pobyt u rodziny, święta Bożego Narodzenia oraz Wielkiej Nocy);
 6. Przestrzegania godzin odwiedzin i poszanowania w ich trakcie praw innych mieszkańców Domu Opieki.